Skip navigation.
Home

زنان

موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
سی و پنج سال در حجاب، نقض گسترده حقوق زنان در ایران
عدالت برای ایران
عدالت برای ایران/ آلمان و انگلستان
ص.140/ 1393
رقعی. شومیز
€7.00
موضوع: زنان / کتاب های چاپ خارج
عصیان یک زن طاغی
فیضی، محمود / ترابی نژاد، زهرا
آیدا / آلمان
ص. 198 / 2021
رقعی / شومیز
€12.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
سازمان ملی زنان ایران، جنبش دانشجویی در خارج و مسئله زن، پیش از انقلاب
متین، مهناز
مهاجر، ناصر
نقطه، فرانسه
ص. 276 / 2022
رقعی / شومیز
€15.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
شکرستان/ نگاهی به اثار زنان در نشریات طنز
صدر، رویا
گل آذین/ تهران
ص. 223/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
در باره زنان و رهبری
بیزینس ریویو، هاروارد
تقی زاده مطلق، سید محمد
هنوز/ تهران
ص. 213/ اول 1402
رقعی / شومیز
€8.00
موضوع: زنان
چرا شد محو از یاد تو نامم؟
نجم آبادی، افسانه
کریمی، شیرین
بیدگل/ تهران
ص. 372/ دوم 1399
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
سازمان ملی زنان ایران، جنبش دانشجویی در خارج و مسئله زن پیش از انقلاب
متین، مهناز و مهاجر، ناصر
نشر نقطه / فرانسه
ص. 276 / 2022
رقعی / شومیز
€15.00