Skip navigation.
Home

زنان

موضوع: زنان / تاریخ معاصر
در زیر و بم روزگار/ حکایت یک زن. زندگی نامه عزت السطنه نظام مافی (فرمان فرمایان
اتحادیه؛ منصوره
فرمان, بهمن
تاریخ ایران/ تهران
ص. 400/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست
حجاب و روشنفکران
احمدی خراسانی، نوشین
مولف/ تهران
ص 271/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست
بهار جنبش زنان روایتی از اشکها و لبخندها
احمدی خراسانی، نوشین
مؤلف/ تهران
ص. 372/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / از اسلام تا مشروطیت
تاریخ هیچکس/ بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر افشاریه و زندیه
حجازی، بنفشه
قصیده سرا/ تهران
ص. 275/ دوم 1392
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان
رازوری زنانه
فریدان، بتی
گروه مترجمان
نگاه معاصر/ تهران
ص. 371/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان
زنان و تبعیض/ تبعیض جنسی و افسانه های فرصت های برابر
فیگز، کیت
زندپ.ر، اسفندیار
گل آذین/ تهران
ص. 309/ سوم 1388
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1390/ 1380) مجموعه مقالات
سادات موسوی، اشرف/ گراغانی، زهرا داوری
جواهری، فاطمه
نی/ تهران
ص. 556/ اول 1394
مجله / سخت
€49.00