Skip navigation.
Home

کتابهای تازه رسیده

موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
مجموعه اسناد در پاریس در باره صادق هدایت
هدایت، جهانگیر
کتابسرای میردشتی
ص. 111/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
لحظه صعود، چگونه توانمند ساختن زنان، دنیا را تغییر میدهد
گیتس، ملیندا
حیدری، مریم
کتاب مرو/ تهران
ص. 229/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: شعر معاصر / کتابهای تازه
پرده بگردان بانو
رهنما، تورج
ققنوس/ تهران
ص. 139/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
زیر سقف های کاغذی
رهنما، تورج
نگاه/ تهران
ص. 320/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
کلاغ ها شلیته پوشیده اند
رهنما، تورج
ققنوس/ تهران
ص. 148/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€4.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه
خاطرات بندباز پیر
رهنما، تورج
مرکز/ تهران
ص. 145/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€5.00