Skip navigation.
Home

کتابهای تازه رسیده

موضوع: روان شناسی علمی / سیاست / کتابهای تازه
چرا جنگ؟ بررسی روانشناسانه پدیده جنگ
اینشتن، آلبرت- فروید، زیگموند
ناقد، خسرو
پیدایش/ تهران
ص. 84/ اول 1392
جیب پالنویی/ شومیز
€3.50
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
خردکشی/ روشنفکران و انقلاب اکتبر
ناقد، خسرو
نی/ تهران
ص. 262/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: سیاست / فلسفه / کتابهای تازه
زندگی به رغم تاریخ
کولاکوفسکی، لشک
ناقد، خسرو
جهان کتاب/ تهران
ص. 117/ دوم 1388
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه
رویاهای انقلابی/ رؤیاهای آرمانشهر و زندگی آزمایشی در انقلاب روسیه
استایتز، ریچارد
خاکباز، افشین
فرهنگ نشرنو
ص. 668/ اول 1398
وزیری/ سخت
€24.00
موضوع: کتابهای تازه / تاریخ ایران پیش از اسلام
رویارویی فرهنگی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیان
ویدن گرن، گئو
مختاریان، بهار
آگه/ تهران
ص. 151/ اول 1397
وزیری/ شومیز
€7.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه / افغانستان
فرمانده مسعود به روایت نزدیکان، دوستان و همرزمانش
بنی یعقوب، ژیلا
کتاب پارسه
ص. 559/ اول 1398
رقعی/ سخت
€22.00
موضوع: کتابهای تازه / زبان فارسی
روایت
صفوی، کورش
علمی/ تهران
ص. 133/ اول 1398
رقعی/ سخت
€10.00