Skip navigation.
Home

زنان

موضوع: زنان / فرهنگ و سرزمین ایران
به نام سنت/ پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران
احمدی، کامیل
شیرازه/ تهران
ص. 130/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان / نقد و بررسی ادبیات
زنان مؤدب/ تاریخ شعر و ادب زنان ایران زمین از آغاز تا 1320 شمسی 2جلدی در یک جلد
حجازی، بنفشه
قصیده سرا/ تهران
ص. 1380/ اول 1396
رقعی/ سعت
€49.00
موضوع: زنان
ژرفای زن بودن / چرا زنان با وجود موفقیت های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی کنند؟
مورداک، مورین
موحد، سیمین
بنیاد فرهنگ زندگی
ص.318/ سیزدهم 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / خودپروری
مثل یک زن رفتار کن مثل یک مرد فکر کن
هاروی، استیو
طه ممدوح، احمد
چابک اندیش
ص. 181/ چهارم 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان
زنان نامرئی/ افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان
کریادو/ پرز، کرولاین
حسن لی، نرگس
برج/ تهران
ص. 383/ لول 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: سفرنامه / افغانستان
سفر به سرزمین آریایی/ سفرنامه افغانستان
هاشمی مقدم، امیر
سپیده بارون / تهران
ص. 340/ سوم 1399
رقعی/ شومیز
€12.00