Skip navigation.
Home

زنان

موضوع: زنان
ژرفای زن بودن / چرا زنان با وجود موفقیت های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی کنند؟
مورداک، مورین
موحد، سیمین
بنیاد فرهنگ زندگی
ص.318/ سیزدهم 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / خودپروری
مثل یک زن رفتار کن مثل یک مرد فکر کن
هاروی، استیو
طه ممدوح، احمد
چابک اندیش
ص. 181/ چهارم 1398
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان
زنان نامرئی/ افشای سوگیری داده ها در دنیایی طراحی شده برای مردان
کریادو/ پرز، کرولاین
حسن لی، نرگس
برج/ تهران
ص. 383/ لول 1399
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: کتابهای تازه / از اسلام تا مشروطیت / سفرنامه / فرهنگ و سرزمین ایران
سه سفرنامه: رابی بنیامین تطلیی، آنتونیو تنرو، میلگه ممبره/ از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه
فلور، ویلم
جوادی، حسن
دکتر محمود افشار
ص. 482/ اول 1397
وزیری/ سخت
€20.00
موضوع: زنان / سیاست
جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، 2010
ویراستار گلناز امین
بنیاد پژوهش های زنان ایران/ آمریکا
ص. 499/ 2010
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: زنان / سیاست
شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانه یک زن کرد
قبادی، گلرخ
مولف/ سوئد
ص.690/ 2015
وزیری/ شومیز
€29.00