Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
صدای زمانه/ جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب
راکوویتسکا عسگری، کارولینا
عسگری حسنکلو، عسگر
اختران/ تهران
ص. 336/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
نامه های زنان ایرانی
باغدار دلگشا، علی
روشنگران / تهران
ص. 195/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
در خدمت و خیانت زنان/ گفتارهایی در باره ی زنان
زرلکی، شهلا
چشمه/ تهران
ص. 215/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب
نوری، هادی
مسیب نیا فخبی، صدیقه
کتاب پارسه / تهران
ص.238/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
مارکس در باره جنسیت و خانواده
براون، هتر
راجی، فرزانه/ آفاری، فریدا
شیرازه/ تهران
ص. 399/اول 1396
رقعی/ شومیز
€17.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی در قلمرو تجربه های روزمره
احمدی خراسانی، نوشین
مولف
ص. 397/ اول 1387
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
زنان مؤدب/ تاریخ شعر و ادب زنان ایران زمین از آغاز تا 1320 شمسی 2جلدی در یک جلد
حجازی، بنفشه
قصیده سرا/ تهران
ص. 1380/ اول 1396
رقعی/ سعت
€49.00