Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
صدای زمانه/ جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب
راکوویتسکا عسگری، کارولینا
عسگری حسنکلو، عسگر
اختران/ تهران
ص. 336/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / رمان تاریخی / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
شورش، روایتی زنانه از انقلاب ایرن
کار، مهرانگیز
باران/ سوئد
ص.343/ 2006
رقعی/ شومیز
€18.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
نامه های زنان ایرانی
باغدار دلگشا، علی
روشنگران / تهران
ص. 195/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه / عرفان
زنوارگی در اندیشۀ ابن عذبی
براضه، نزهه
طباطبایی، سید ناصر
گام نو/ تهران
ص. 316/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
در خدمت و خیانت زنان/ گفتارهایی در باره ی زنان
زرلکی، شهلا
چشمه/ تهران
ص. 215/ اول 1395
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب
نوری، هادی
مسیب نیا فخبی، صدیقه
کتاب پارسه / تهران
ص.238/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
مارکس در باره جنسیت و خانواده
براون، هتر
راجی، فرزانه/ آفاری، فریدا
شیرازه/ تهران
ص. 399/اول 1396
رقعی/ شومیز
€17.00