Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان
نمودار زندگی زن از آغاز پیدایش و در ایران تا امروز
برازنده، هما
امریکا/ 2011
ص. 250/ اول 2011
وزیری/ شومیز
€20.00
موضوع: زنان
زنان و نظریه اجتماعی و سیاسی مناظرات و گفتگوهای جاری
مک لافلین، جانیس
مشرزاده، حمیرا
تیراژه/ تهران
ص. 311/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / تاریخ معاصر
در زیر و بم روزگار/ حکایت یک زن. زندگی نامه عزت السطنه نظام مافی (فرمان فرمایان
اتحادیه؛ منصوره
فرمان, بهمن
تاریخ ایران/ تهران
ص. 400/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€14.00
موضوع: زنان / سیاست
حجاب و روشنفکران
احمدی خراسانی، نوشین
مولف/ تهران
ص 271/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست
بهار جنبش زنان روایتی از اشکها و لبخندها
احمدی خراسانی، نوشین
مؤلف/ تهران
ص. 372/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / از اسلام تا مشروطیت
تاریخ هیچکس/ بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر افشاریه و زندیه
حجازی، بنفشه
قصیده سرا/ تهران
ص. 275/ دوم 1392
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان
رازوری زنانه
فریدان، بتی
گروه مترجمان
نگاه معاصر/ تهران
ص. 371/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€13.00