Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان / سیاست
حجاب و روشنفکران
احمدی خراسانی، نوشین
مولف/ تهران
ص 271/ اول 1390
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / سیاست
بهار جنبش زنان روایتی از اشکها و لبخندها
احمدی خراسانی، نوشین
مؤلف/ تهران
ص. 372/ اول 1391
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: زنان / خاطرات / کتاب های چاپ خارج
ریشه در خاک
تنکابنی، زهره
فروغ/ آلمان
ص.236/ 2013
رقعی/ ش.میز
€14.00
موضوع: زنان / از اسلام تا مشروطیت
تاریخ هیچکس/ بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر افشاریه و زندیه
حجازی، بنفشه
قصیده سرا/ تهران
ص. 275/ دوم 1392
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان
رازوری زنانه
فریدان، بتی
گروه مترجمان
نگاه معاصر/ تهران
ص. 371/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان
زنان و تبعیض/ تبعیض جنسی و افسانه های فرصت های برابر
فیگز، کیت
زندپ.ر، اسفندیار
گل آذین/ تهران
ص. 309/ سوم 1388
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه / بهائیت
قره العین، زندگی، عقیده و مرگ
نور محمدی، مهدی
علمی/ تهران
ص. 274/ چهارم 1395
وزیری/ سخت
€17.00