Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: رمان
رازی در کوچه ها
وفی، فریبا
مرکز/تهران
ص. 183/ هشتم 1395
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
رویای یک مبارز
طیبی، آزیتا
آیدا / آلمان
ص. 100/ 2017
رقعی/ شومیز
€8.50
موضوع: رمان
کوری
ساراماگو، ژوژ
مبشری، مینو
علم/ تهران
ص. 366/ بیست و سوم 1397
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: کتابهای تازه / داستان کوتاه / کتاب های چاپ خارج
فرانتس کافکا، گزیده داستان های کوتاه
کافکا، فرانتس
از آلمانی: سمینو، لطفعلی
آیدا / آلمان
ص. 190/ 2020
شومیز/ رقعی
€12.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
تمام گمشده های دنیا
بخشی، لیلا
آوند دانش
ص. 269/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€0.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
آداب پاروزنان
ریاحی، هرمز
نی/ تهران
ص. 148/ اول 1393
رقعی/ شومیز
€0.00
موضوع: رمان
پدر آن دیگری
صنیعی، پرینوش
روزبهان/ تهران
ص. 289/ نهم 1390
رقعی/ شومیز
€12.00