Skip navigation.
صفحه اول

رمان و داستان

موضوع: رمان
پدر آن دیگری
صنیعی، پرینوش
روزبهان/ تهران
ص. 289/ نهم 1390
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: رمان‪های پرخواننده
با ماه در آواز/ برداشتی از روزهای زندگی قمر الملوک وزیری
سید جواد جواهری، مهناز
البرز/ تهران
ص. 315/اول 1378
رقعی/ شومیز
€11.00
موضوع: رمان
در تکاپوی معنا
پالاس، ترینا
زندی پور، طیبه
میترا/ تهران
ص. 150/دوم 1378
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه / افغانستان
کوچه ما 2 جلدی
عثمان، محمد اکرم
عرفان/ تهران
ص. 1347/ دوم 1392
رقعی/ شومیز
€42.00
موضوع: داستان کوتاه / متون کهن / فرهنگ و سرزمین ایران
هزار و یک شب
تسوجی، عبدالطیف
پارسه/ تهران
ص. 1389/ هشتم 1389
وزیری/ سخت
€48.00
موضوع: رمان تاریخی
سرگذشت حاجی بابا اصفهانی
موریه، جیمز
میرزا حبیب اصفهانی/مدرس صادقی، جعفر
مرکز/ تهران
ص. 434/ اول 1379
وزیری/ شومیز
€18.00
موضوع: رمان / کتاب های چاپ خارج
مادران و دختران، کتاب دوم - دده قدم خیر
امیرشاهی، مهشید
فردوسی/ سوئد
ص. 256/ دوم 2010
رقعی/ شومیز
€16.00