Skip navigation.
Home

روان‪شناسی علمی

موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
زوج درمانی هیجان محور/ پویایی های هیجان، عشق و قدرت
پرینبرگ، لزلی ای/ گلدمن، روندا ان
دهقانی، محست
نی/ تهران
ص. 558/ اول 1399
رقعی/ شومیز
€18.00
موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
رابطه ها از مجموعه مکتب زندگی
دوپاتن، آلن
اسمعیل پور، محمدباقر/ گنجی، فرناز
جامی/ تهران
ص. 177/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: روان شناسی علمی / کتابهای تازه
هنر انسان شدن/ روان درمانی از دیدگاه یک درمانگر
راجرز، کارل
میلانی، مهین
نشر نو/ تهران
ص. 511/ هفتم 1399
رقعی/ شومیز
€17.00