Skip navigation.
صفحه اول

کتاب‪های چاپ خارج

موضوع: زنان / سیاست / کتاب های چاپ خارج
سی و پنج سال در حجاب، نقض گسترده حقوق زنان در ایران
عدالت برای ایران
عدالت برای ایران/ آلمان و انگلستان
ص.140/ 1393
رقعی. شومیز
€7.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
همجنسگرایی در سایه، مروری بر هویت یابی همجنسگرایانه بر بستر تاریخ جنسیت ایران
کیانی، شهرام
کیانی، شهرام
شش رنگ/ آلمان
ص.202/ 2017
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: فلسفه / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
سرشت عصیانگر انسان
خداشناس، آرش
آیدا / آلمان
ص.92/ 2017
رقعی/ شومیز
€5.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه / کتاب های چاپ خارج
رویای یک مبارز
طیبی، آزیتا
آیدا / آلمان
ص. 100/ 2017
رقعی/ شومیز
€8.50
موضوع: رمان / کتاب های چاپ خارج
خانه ای از دشت صورتی
مشهدی، مهرداد
آیدا / آلمان
ص. 212/ اول 2004
رقعی/ شمیز
€12.00
موضوع: رمان / کتاب های چاپ خارج
خانه ای از دشت صورتی
مشهدی، مهرداد
آیدا / آلمان
ص. 212/ اول 2004
رقعی/ شمیز
€12.00
موضوع: شعر معاصر / کتاب های چاپ خارج
تبسم سکوت
آذرلی، کتایون
آیدا / آلمان
ص. 86/ اول 2007
رقعی/ شمیز
€7.00