Skip navigation.
صفحه اول

جامعه‪شناسی

موضوع: جامعه شناسی / فلسفه / کتابهای تازه
روش و نظریه در علوم اجتماعی
هاروی، دیوید و دیگران
ترکمه، ایدین و...
تیسا/ تهران
ص. 292/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: جامعه شناسی / کتابهای تازه
روش شناسی علوم اجتماعی
وبر، ماکس
چاوشیان، حسن
مرکز/ تهران
ص. 277/ ششم 1395
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: جامعه شناسی / سیاست / کتابهای تازه
دین، قدرت، جامعه
وبر، ماکس
تدین، احمد
هرمس/ تهران
ص. 555/ ششم 1394
وزیری/ شومیز
€19.00
موضوع: جامعه شناسی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی
نواب پور، رضا
سری، ابوالقاسم
توس/ تهران
ص. 312/ اول 1397
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: جامعه شناسی / سیاست / فلسفه / کتاب های چاپ خارج
نوشته های فلسفی و اجتماعی، 2 جلدی
طبری، احسان
حزب توده/ آلمان
ص.964/ سوم 1386
وزیری/ شومیز
€44.00
موضوع: زنان / جامعه شناسی
درآمدی بر روایت زنانه از شهر
نادری، سارا
تیسا/ تهران
ص. 250/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: جامعه شناسی / سیاست / اقتصاد
طبقه و کار در ایران
بهداد، سهراب/ نعمانی، فرهاد
متحد، محمود
آگاه/ تهران
ص. 376/ اول 1387
رقعی/ شومیز
€12.00