Skip navigation.
صفحه اول

جنبش زنان

موضوع: زنان / روان شناسی علمی / کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
زن در قصه های پریان (با رویکرد روانشناسی تحلیل یونگ)
فن فرانس، ماری لوئیز
صدرزاده، ماندانا
روشنگران و مطالعات زنان
ص. 298/ دوم 1398
رقعی/ شومیز
€9.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
لحظه صعود، چگونه توانمند ساختن زنان، دنیا را تغییر میدهد
گیتس، ملیندا
حیدری، مریم
کتاب مرو/ تهران
ص. 229/ اول 1398
رقعی/ شومیز
€7.00