Skip navigation.
صفحه اول

زنان

موضوع: زنان
صد زن تأثیرگذار تاریخ
کوئیپر، گتلن
احمدی، شهین
مهین/ تهران
ص. 521/ اول 1396
رقعی/ سخت
€20.00
موضوع: زنان / سیاست / کتابهای تازه
زنان سیبیلو و مردان بی ریش/ نگرانی های جنسیتی در مدرنیتۀ ایرانی
نجم آبادی، افسانه
کامل، آتنا/ واقفي، ایمان
تیسا/ تهران
ص. 150/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: زنان / فرهنگ و سرزمین ایران
به نام سنت/ پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران
احمدی، کامیل
شیرازه/ تهران
ص. 130/ اول 1394
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: زنان
ژرفای زن بودن / چرا زنان با وجود موفقیت های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی کنند؟
مورداک، مورین
موحد، سیمین
بنیاد فرهنگ زندگی
ص.318/ سیزدهم 1397
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: زنان / روان شناسی علمی
روان شناسی زنان، سهم زنان در تجربه بشزی
شیبلی هاید، جانت
خمسه، دکتر اکرم
آگه، تهران
ص.612/ اول 1384
وزیری/ سخت
€20.00
موضوع: زنان / سیاست
جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، 2010
ویراستار گلناز امین
بنیاد پژوهش های زنان ایران/ آمریکا
ص. 499/ 2010
رقعی/ شومیز
€15.00
موضوع: زنان / سیاست
شقایق ها بر سنگلاخ، زندگی و زمانه یک زن کرد
قبادی، گلرخ
مولف/ سوئد
ص.690/ 2015
وزیری/ شومیز
€29.00