Skip navigation.
صفحه اول

ادبیات

موضوع: شعر معاصر / نقد و بررسی ادبیات
هنوز در سفرم/ شعرها و یادداشت های منتشر نشده از سپهری
سپهری، سهراب
سپهری، پریدخت
فرزان/ تهران
ص. 142/ هشتم 1388
خشتی/ سخت
€15.00
موضوع: نقد و بررسی ادبیات
عرفان و رندی در شعر حافظ
آشوری، داریوش
مرکز/ تهران
ص. 402/ پانزدهم 1397
رقعی/ سخت
€15.00
موضوع: کتابهای تازه / نقد و بررسی ادبیات
شناخت نامه صادق هدایت
هدایت، جهانگیر
چشمه/ تهران
ص. 310/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€11.00
موضوع: شعر معاصر
دفترهای سالخوردگی دفتر اول/ در این کوچه ها بنفشه می روید: باران
احمدی، احمدرضا
چشمه/ تهران
ص. 197/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: شعر معاصر
دفترهای سالخوردگی/ دفتر دوم. چترهای کهنه در باران باز نمی شدند: حرمان
احمدی، احمدرضا
چشمه/ تهران
ص. 162/ اول 1389
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: اسلام / متون کهن
عقل سرخ/ شرح و تأویل داستانهای سهروردی
سهروردی
پورنامداریان، تقی
سخن/ تهران
ص. 526/ اول 1390
وزیری/ سخت
€21.00
موضوع: شعر کهن
رباعیات خیام پنج زبانه/ مصور با قاب
خیام
نگاه/ تهران
ص. 207/ دوم 1389
وزیری/ سخت
€40.00