Skip navigation.
صفحه اول

فرهنگ پارسی، جستارها در زبان، ادب و تاریخ

شماره کالا: 213158
قیمت:€17.00
نویسنده: 
میرشاهی، مسعود
ناشر / محل نشر: 
مهری / لندن
تعداد صفحه / سال چاپ: 
ص.282/ 2016
قطع / نوع جلد: 
رقعی / شومیز
توضیحات بیشتر

 

کتاب مجموعه مقالاتی است که در آنها کوشش شده است در بیست‌و‌یک  جستار به بخشهای ناشناخته زبان، ادب و تاریخ فرهنگ پارسی بپردازد.

در نخستین جستاربه پوشاک بانوان در ایران زمین، از آغاز شهر نشینی تا پایان دوره ساسانیانپرداخته است.

در جستار دوم،سرگذشت دوشاهزاده پارسی که اکنون در جنوب کشور فرانسه، در کوه های پیرنه شرقی مورداحترام هستند آمده است.

جستار سومبه کهن تریننمایشنامه در باره ایرانیان که پیشتاز سناریوی فیلمهای  «۳۰۰»، و «تولدیک امپراطوری» است، میپردازد

جستار چهارمدر باره هزارهشاهنامه فردوسی که در سال ۱۹۹۴در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شدهبود میپردازد.

جستار پنجمبه یکی از پدیده هاینا شناخته در شاهنامه شناسی میپردازد و آن گزارش وجود یک شاهنامه فردوسیکه در سالهای ۱۵۰۱-۱۵۱۶در سرزمین تونس امروز، به زبان قپچاقی ترجمه شدهاست، می باشد.

جستار ششمبررسی ریشه هایتاریحی شیر و خورشید را در بر میگیرد.

جستار هفتمدر باره كلوچه شاهی ياGâlette de Rois  میباشد. كلوچه شاهینوعيشيريني است كه در روزهاي آخر ماه دسامبر هرسال و نزديك به شب تولد مسيح بههمراه با يك تاج مقوايی طلايي در شيريني فروشی ها در فرانسه به فروش ميرسد.

جستار هشتمبه این پرسش که چرا شجاع الدین شفا مقدمه ای بر کتاب اسیر فروغ فرخزاد نوشت؟ پاسخ میدهد.  

جستار نهم در بارهافشین، بابک،  استروشن و کاخ فرهنگ آریائی به نام دکتر آبتین و مهر افزون ساسانفرمی باشد.

جستار دهمبه سرگذش و کارنامهیک شخصیت فرهنگی معاصر به نام منوچهر فرهنگی میپردازد.

جستار یازدهمبه رابطه فردوسیبا رودکی که از پیشتازان زبان و ادب پارسی هستند را از ورای چگامههایشان بیان میکند.

جستار دوازدهم داستان کشف سنگنوشته «قوانین حمورابی»  در شهر شوش در ایران را به تفسیر بیان می کند.

جستار سیزدهم گزارش کوتاهی درباره نمایشگاهی در باره ۴۰۰سال تاریخ جلفای اصفهان در پاریس میباشد.

جستار چهاردهمدر باره نمونههای برجسته ازآثار هنری  موزه آقاخان در نمایشگاهی در موزه لور پاریسمیباشد.

جستار پانزدهمدر باره یکی ازدژ های تاریخی بخارا می باشد.

جستار شانزدهمبه نامدردری در سمرقند و بخارا، به نشیب و فراز زبان پارسی دری در سده بیست دراین بخش از آسیای میانه میپردازد.

جستار هفدهم«نگاهی به رباعیات«سعدالدین حموی» نام دارد

جستار هژدهمدر باره شعر زنان افغانستان است.

جستار نوزدهمبه گستره جهانینوروز میپردازد.

جستار بیستمبه خاطره ای از سفرنویسنده به دیار رودکی و بزرگداشت سال زبان فارسی- تاجیکی در تاجیکستان کهدر سال ۲۰۱۱برگزار شده است میپردازد.

جستار بیست و یکمبه پژوهش در باره جغرافیای اوستا و بازمانده های واژه های قدیمی در درهآمودریا پرداخته است.