Navigation überspringen.
Startseite

فرهنگ و سرزمین ایران

موضوع: رمان / فرهنگ و سرزمین ایران
قصه حسین کرد شبستری (بر اساس روایت ناشناخته موسوم به حسین نامه
افشار، ایرج
افشاری، مهران
چشمه/ تهران
ص. 515/ چهارم 1388
وزیری/ سخت
€15.00
موضوع: داستان کوتاه / فرهنگ و سرزمین ایران
مادیان چهل کره افسانه هایی از ده نشینان کرد
یاقوتی، منصور
آمه/ تهران
ص. 293/ چاپ اول1391
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: داستان کوتاه / فرهنگ و سرزمین ایران
افسانه های کهن ایرانی
مهتدی، فضل الله (صبحی)
قاسم زاده، محمد
هیرمند/ تهران
ص. 673/ اول 1391
وزیری/ سخت
€20.00
موضوع: اسطوره / فرهنگ و سرزمین ایران
شناخت اساطیر ایران
هینلز، جان
آموزگار، ژاله
چشمه/ تهران
ص.214/ شانزدهم 1391
وزیری/ شومیز
€7.00
موضوع: تاریخ عمومی / فرهنگ و سرزمین ایران
نمونه ها ی نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه های ایرانیان
کریستن سن، آرتور
آموزگار، زاله/ تفضلی، احمد
چشمه/ تهران
ص. 558/ چهارم 1389
وزیری/ سخت
€17.00
موضوع: تاریخ عمومی / فرهنگ و سرزمین ایران
تاریخ ایران کمبریج، ادیان و اقوام، جلد سوم قسمت چهارم
دانشگاه کمبریج
قادری، تیمور
مهتاب/ تهران
ص.488/ 1390
وزیری/ سخت
€14.00
موضوع: داستان کوتاه / فرهنگ و سرزمین ایران
قندان و نمکدان/ لطیفه هایی از فرهنگ مردم ایران
جعفری، محمد
قطره/ تهران
ص. 179/ اول 1392
رقعی/ شومیز
€5.00