Skip navigation.
صفحه اول

کتابهای تازه رسیده

موضوع: رمان / کتابهای تازه
دیدار
محمود، احمد
معین/ تهران
ص. 283/ دهم 1394
رقعی/ شومیز
€10.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
زائری زیرباران
محمود، احمد
معین/ تهران
ص. 207/ هفتم 1385
رقعی/ شومیز
€8.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
باد در شالیزار می پیچد
رضایی، منوچهر
کتابسرای تندیس
ص. 360/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€13.00
موضوع: زنان / کتابهای تازه
دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی در قلمرو تجربه های روزمره
احمدی خراسانی، نوشین
مولف
ص. 397/ اول 1387
رقعی/ شومیز
€12.00
موضوع: جامعه شناسی / سیاست / کتابهای تازه
جامعه شناسی و رنج هایش
آزاد ارمکی/ تقی
تیسا/ تهران
ص. 140/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€7.00
موضوع: سیاست / کتابهای تازه / فرهنگ و سرزمین ایران
از ماست که برماست/ نقدی بر رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان
بهرام پور/ رضا
تیسا/ تهران
ص. 156/ اول 1396
رقعی/ شومیز
€6.00
موضوع: رمان / کتابهای تازه
غریبه ها و پسرک بومی
محمود، احمد
معین/ تهران
ص. 207/ هفتم 1391
رقعی/ شومیز
€6.00